IEKC Lichtenvoorde | Medezeggenschap
15558
page-template-default,page,page-id-15558,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Medezeggenschap

De leden van de stuur- en de regiegroep vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van het IEKC breed wordt gedragen door het personeel en de ouders. Maar ook breder in de samenleving, zoals bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de politiek, de maatschappelijke partners en de buurt.

Medezeggenschap
Voor de professionals en de ouders is de formele betrokkenheid geregeld via de Reglementen voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. In dat kader is al een eerste stap gezet.

In april 2017 is aan alle medezeggenschapsorganen van de partners in het IEKC een formele adviesaanvraag gestuurd op de intentieverklaring die door de bestuurders van de deelnemende organisaties is ondertekend. Alle medezeggenschapsraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met de toegestuurde intentieverklaring. De oudercommissies van De Achthoek en Zozijn hebben aangegeven positief te staan ten opzichte van deze ontwikkeling. Dat geldt ook voor de vertegenwoordigers van SOTOG. Daarmee is de eerste formele stap in het medezeggenschapstraject gezet. In de toekomst zullen de besluiten van de stuurgroep waarop formeel advies -of instemmingsrecht van toepassing is, via de directeur aan de afzonderlijke medezeggenschapsraden voorgelegd worden. Vanuit de stuurgroep is de procesbegeleider degene die deze aanvragen voorlegt.

IEKC-raad
Vanwege de verschillen in de afzonderlijke wettelijke regelingen en de behoefte om alle onderwerpen die in het IEKC voor alle partners en ouders belangrijk zijn samen te bespreken, wordt er een IEKC-raad opgericht. Als het voorbereidingsproces naar wens verloopt, is dat met het nieuwe schooljaar geregeld. Deze IEKC-raad gaat werken volgens een eigen reglement dat dan ook op deze website te vinden is. De leden worden aangewezen door de bestaande inspraakorganen van de partners. Die blijven in de toekomst ook nog gewoon bestaan voor alle onderwerpen die per partner wettelijk apart geregeld moeten worden. Het vergaderschema zal gepubliceerd worden via deze website.

Klankbordgroep
Naast het formele medezeggenschapstraject heeft de stuurgroep uitgesproken dat men behoefte heeft aan een klankbordgroep om kennis en ideeën uit te wisselen, maar ook om draagvlak te creëren. Men wil door middel van de dialoog de betrokken partners kennis laten nemen van de ontwikkelingen en van de voortgang op de verschillende terreinen. Binnen het IEKC wordt er in schooljaar 2020-2021 overleg georganiseerd rondom ‘ouderparticipatie’, met als doelstelling ‘het ophalen wat ouders zélf willen’. De oprichting van een klankbordgroep is daarom, in afwachting van de wensen van de ouders, uitgesteld.