IEKC Lichtenvoorde | Praktische informatie
17708
page-template-default,page,page-id-17708,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Praktische informatie

De concrete plannen over hoe het IEKC wil gaan functioneren, worden eerst voorgelegd aan de inspraakorganen van betrokken partijen en organisaties. Ouders en professionals mogen immers nog advies en instemming geven over de voorgestelde werkwijze. De onderstaande informatie is dan ook onder voorbehoud: er kunnen nog zaken worden gewijzigd. Toch hopen we hiermee een indruk te geven over de structuur en wijze van werken op het IEKC.

Werken in units, stamgroepen en instructiegroepen
Er gaan zo’n 450 kinderen het IEKC bezoeken. Deze kinderen worden verdeeld in 4 units van 100 tot 125 kinderen. De units worden gevormd op leeftijd. De allerjongsten in unit 1 en zo verder.
Binnen een unit zijn er stamgroepen. Dit is de groep waarin kinderen de dag opstarten, samen eten, hun verjaardag vieren, lief en leed delen en de dag afsluiten. In een stamgroep kunnen kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zitten. Elke stamgroep heeft één of twee vaste mentoren. Zij zijn de vaste begeleiders van de kinderen in hun stamgroep en onderhouden de contacten met de ouders/ verzorgers.
Naast de stamgroepen zitten alle kinderen ook in instructiegroepen. Een instructiegroep bestaat uit kinderen die op dat moment dezelfde instructie nodig hebben. Gedurende de dag kunnen kinderen aan verschillende instructiegroepen deelnemen.

Onderwijs, opvang, zorg, spelen en bewegen
In het IEKC wordt gewerkt met gepersonaliseerd onderwijs. Elk kind ontwikkelt zich langs een eigen leerroute met tussendoelen en einddoelen. Er wordt steeds, samen met het kind, gekeken naar zijn ontwikkeling en het onderwijsdoel: ‘Waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat is dan je volgende stap’. Binnen het IEKC vindt een ontwikkeling plaats richting thematisch, geïntegreerd onderwijs. De eerste helft van de dag zal meer gericht zijn op taal-lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Richting de middag zal er meer nadruk liggen op bewegen, creativiteit en expressie.
Bij het bieden van ondersteuning en begeleiding wordt gewerkt met het doelgroepenmodel en MLS (maatwerk leerlingvolgsysteem). Het pedagogisch handelen wordt mede vormgegeven vanuit het concept van de Vreedzame School.
Activiteiten van de BSO vinden plaats in stamgroep-ruimtes, de leerpleinen, gymzaal, sportveld, speelplein, etc. Peuters sluiten na hun slaapje aan bij de rest van de groep. Er wordt samen gegeten en gedronken, gespeeld in de gymzaal of buiten.
Dagopvang (0-2 jaar), peuterspeelzaal en onderwijs stemmen hun aanbod, waar nodig, af. Er wordt gewerkt met cycli van acht weken en een weekplanning. De kring, eten en drinken zijn hier onderdeel van. Wanneer en waar nodig, kan Zorg in Onderwijs, therapie en extra ondersteuning gedurende de dag plaatsvinden.
Er is veel aandacht voor beweging, niet alleen in de pauzes maar ook tijdens het dagprogramma. Er zijn verschillende speel-, leer- en werkplekken voor de kinderen, waar ze verschillende keuzes kunnen maken. Voor (jongere) kinderen die meer moeite hebben om tot spelen te komen, is een speciaal programma voorhanden.

Dagindeling

07.00 uur: IEKC open voor opvang en VSO (voorschoolse opvang)
08.15 uur:  Inloop
08.30 uur: Start van de onderwijsdag in de stamgroep
Inloop peuters peuterspeelzaal (tot 8.45 uur)
9.00 uur:  Spelen/leren/werken/ontwikkelen
10.15 uur: Pauze, er zijn meerdere speelterreinen waar kinderen kunnen spelen                    
10.45 uur: Spelen/leren/werken/ontwikkelen
12.15 uur: Lunchpauze in de stamgroep
12.45 uur: Middagprogramma, bijv. werken aan overige kerndoelen
13.00 uur: Einde ochtendprogramma peuterspeelzaal Inloop middagprogramma peuterspeelzaal (tot 13.15 uur)        
13.45 uur: Afsluiten van de dag in de stamgroep
14.00 uur: Einde onderwijsprogramma Start BSO (buitenschoolse opvang)
15.30 uur: Einde middagprogramma peuterspeelzaal          
18.00 uur: Einde buitenschoolse opvang, kinderopvang, peuteropvang (uitloop tot 18.30)